Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstepne

 1. Sklep internetowy Locus Audio s.c., dostepny pod adresem internetowym locus-audio.pl, prowadzony jest przez Artura Sabisz prowadzacego dzialalnosc gospodarcza pod firma Locus Audio , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra wlasciwego ds. gospodarki, NIP 5861038099, REGON

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiebiorców korzystajacych ze Sklepu i okresla zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedazy z Klientem na odleglosc za posrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierajaca ze Sprzedawca umowe w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest zwiazany bezposrednio z jej dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej  (CEIDG) prowadzonej   przez    ministra    wlasciwego   ds.   gospodarki,  NIP  5861038099,  REGON
 3. Klient - kazdy podmiot dokonujacy zakupów za posrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiebiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawna, której odrebna ustawa przyznaje zdolnosc prawna, wykonujaca we wlasnym imieniu dzialalnosc gospodarcza, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawce pod adresem internetowym locus-audio.pl.
 6. Dzien roboczy – dzien od poniedzialku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Godzina robocza – jedna godzina miedzy 10:00 a 18:00 w dni robocze.
 8. Umowa zawarta na odleglosc - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odleglosc (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecnosci stron, z wylacznym wykorzystaniem jednego lub wiekszej liczby srodków porozumiewania sie na odleglosc do chwili zawarcia umowy wlacznie.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie - oswiadczenie woli Klienta skladane za pomoca Formularza Zamówienia i zmierzajace bezposrednio do zawarcia Umowy Sprzedazy Produktu lub Produktów ze Sprzedawca.
 11. Konto - konto klienta w Sklepie, sa w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o zlozonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji - formularz dostepny w Sklepie, umozliwiajacy utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostepny w Sklepie umozliwiajacy zlozenie Zamówienia, w szczególnosci poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz okreslenie warunków Umowy Sprzedazy, w tym sposobu dostawy i platnosci.

14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne sa wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a takze istnieje mozliwosc ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególnosci ilosci produktów.

15. Produkt - dzielo bedace rzecza ruchoma/usluga wykonywane/dostepne w Sklepie,  które jest lub ma byc przedmiotem Umowy Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca.

16. Umowa Sprzedazy - umowa sprzedazy Produktu zawierana albo zawarta miedzy Klientem a Sprzedawca za posrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowe Sprzedazy rozumie sie tez - stosowanie do cech Produktu - umowe o swiadczenie uslug i umowe o dzielo.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Locus Audio; ul.Gdanska 74; 84-200 Wejherowo
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: locus@locus-audio.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 667630939
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 54 1240 2933 1111 0011 2176 7766   KOD BIC/SWIFT PKOPPLPW
 5. Klient moze porozumiewac sie ze Sprzedawca za pomoca adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegladania asortymentu Sklepu oraz skladania zamówien na Produkty, niezbedne sa:

- urzadzenie koncowe z dostepem do sieci Internet i przegladarka internetowa typu, Mozilla Firefox w wersji 17.1 i wyzszej, Internet Explorer w wersji 9.0 i wyzszej, Opera w wersji 11 i wyzszej, Google Chrome w wersji 17 i wyzszej.

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

- wlaczona obsluga plików Java Script i Cookies,

- zainstalowana wtyczka Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) dla przegladarki internetowej dla obslugi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi i korzystania z Projektów.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialnosci za zaklócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane sila wyzsza, niedozwolonym dzialaniem osób trzecich lub niekompatybilnoscia Sklepu internetowego z infrastruktura techniczna Klienta.
 2. Przegladanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakladania Konta. Skladanie zamówien przez Klienta na Produkty znajdujace sie w asortymencie Sklepu mozliwe jest albo po zalozeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbednych danych osobowych i adresowych umozliwiajacych realizacje Zamówienia bez zakladania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie sa podane w polskich zlotych i sa cenami brutto (uwzgledniaja podatek VAT).
 4. Na koncowa (ostateczna) kwote do zaplaty przez Klienta sklada sie cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym oplaty za transport, dostarczenie i uslugi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie skladania Zamówienia, w tym takze w chwili wyrazenia woli zwiazania sie Umowa Sprzedazy.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsadnie oceniajac, na wczesniejsze obliczenie wysokosci koncowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena bedzie obliczana, a takze o oplatach za transport, dostarczenie, uslugi pocztowe oraz o innych kosztach, bedzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakladanie Konta w Sklepie

 1. Aby zalozyc Konto w Sklepie, nalezy wypelnic Formularz rejestracji. Niezbedne jest podanie nastepujacych danych: Imie i nazwisko, adres do kontaktu oraz do wysylki jezeli jest inny jak do kontaktu, nazwe oraz dane firmy opcjonalnie, numer telefonu do kontaktu
 2. Zalozenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa sie przez podanie loginu i hasla ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma mozliwosc w kazdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytulu jakichkolwiek oplat usunac Konto przez wyslanie stosownego zadania do Sprzedawcy, w szczególnosci za posrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady skladania Zamówienia

W celu zlozenia Zamówienia nalezy:

 1. zalogowac sie do Sklepu (opcjonalnie),
 2. wybrac Produkt bedacy przedmiotem Zamówienia, a nastepnie kliknac przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
 3. zalogowac sie lub skorzystac z mozliwosci zlozenia Zamówienia bez rejestracji,
 4. jezeli wybrano mozliwosc zlozenia Zamówienia bez rejestracji - wypelnic Formularz zamówienia  wpisujac dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastapic dostawa Produktu, wybrac rodzaj przesylki (sposób dostarczenia Produktu), wpisac dane do faktury, jesli sa inne niz dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknac przycisk “Zamawiam i place oraz potwierdzic zamówienie, klikajac w link przeslany w wiadomosci e-mail,
 6. wybrac jeden z dostepnych sposobów platnosci i w zaleznosci od sposobu platnosci, oplacic zamówienie w okreslonym terminie, z zastrzezeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz platnosci

 1. Klient moze skorzystac z nastepujacych metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

-  Przesylka pocztowa, przesylka pocztowa pobraniowa,

-  Przesylka kurierska, przesylka kurierska pobraniowa,

-  Przesylka kurierska InPost, Odbiór w paczkomacie InPost,

 1. Klient moze skorzystac z nastepujacych metod platnosci:

-  Platnosc za pobraniem

-  Platnosc przelewem na konto Sprzedawcy

-  Platnosci elektroniczne.

3. Szczególowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod platnosci znajduja sie na stronie Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedazy

 1. Zawarcie Umowy Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca nastepuje po uprzednim zlozeniu przez Klienta Zamówienia za pomoca Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po zlozeniu Zamówienia Sprzedawca niezwlocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednoczesnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjecie do realizacji nastepuje po przeslaniu przez Sprzedawce Klientowi stosownej wiadomosci e-mail na podany w trakcie skladania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oswiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjeciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedazy. Z chwila otrzymania przez Klienta powyzszej wiadomosci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

-  platnosci przelewem, platnosci elektronicznych albo platnosci karta platnicza, Klient obowiazany jest do dokonania platnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedazy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

-  platnosci za pobraniem przy odbiorze przesylki, Klient obowiazany jest do dokonania platnosci przy odbiorze przesylki.

 1. Po wybraniu przez klienta sposobu dostawy, Produkt zostanie wyslany przez Sprzedawce w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzezeniem ustepu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas skladania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o róznych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdluzszy podany termin.

6. W przypadku zamówienia Produktów o róznych terminach dostawy, Klient ma mozliwosc zadania dostarczenia Produktów czesciami lub tez dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu calego zamówienia.

7. Poczatek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy sie w nastepujacy sposób:

-  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu platnosci przelewem, platnosci elektroniczne lub karta platnicza - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

-  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu platnosci za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedazy,

8. Dostawa Produktu odbywa sie na terenie Unii Europejskiej.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odplatna, chyba ze Umowa Sprzedazy stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym oplaty za transport, dostarczenie i uslugi pocztowe) sa wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakladce „Koszty dostawy” oraz w trakcie skladania Zamówienia, w tym takze w chwili wyrazenia przez Klienta woli zwiazania sie Umowa Sprzedazy.

 

§ 10

Prawo odstapienia od umowy

 1. Konsument moze w terminie 14 dni odstapic od Umowy Sprzedazy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu okreslonego w ust. 1 rozpoczyna sie od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niz przewoznik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które sa dostarczane osobno, partiami lub w czesciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub czesci.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objecia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument moze odstapic od Umowy, skladajac Sprzedawcy oswiadczenie o odstapieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstapienia od Umowy wystarczy wyslanie przez Konsumenta oswiadczenia przed uplywem tego terminu.
 6. Oswiadczenie moze byc wyslane za pomoca tradycyjnej poczty, badz droga elektroniczna poprzez przeslanie oswiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez zlozenie oswiadczenia na Stronie Internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostaly okreslone w § 3. Oswiadczenie mozna zlozyc równiez na formularzu, którego wzór stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz zalacznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiazkowe.
 7. W przypadku przeslania oswiadczenia przez Konsumenta droga elektroniczna, Sprzedawca niezwlocznie przesle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od Umowy.

8.   Skutki odstapienia od Umowy:

-   W przypadku odstapienia od Umowy zawartej na odleglosc Umowe uwaza sie za niezawarta.

-  W przypadku odstapienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Konsumenta o odstapieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego platnosci, z wyjatkiem kosztów transportu.

-  Zwrotu platnosci Sprzedawca dokona przy uzyciu takich samych metod platnosci, jakie zostaly przez Konsumenta uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze Konsument wyraznie zgodzil sie na inne rozwiazanie, które nie bedzie sie wiazalo dla niego z zadnymi kosztami.

-  Sprzedawca moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci do czasu otrzymania nie uszkodzonego ( wyjatek stanowia uszkodzenia wynikajace z wad produkcyjnych ) Produktu z powrotem.

-  Konsument powinien odeslac Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwlocznie, nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym poinformowal Sprzedawce o odstapieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jesli Konsument odesle Produkt przed uplywem terminu 14 dni.

-  Konsument ponosi bezposrednie koszty zwrotu Produktu, takze koszty zwrotu Produktu, jesli ze wzgledu na swój charakter Produkt ten nie mógl zostac w zwyklym trybie odeslany poczta.

9. W przypadku gdy Produktu nie moze zostac odeslany w zwyklym trybie poczta, informacja o tym, a takze o kosztach zwrotu Produktu, bedzie sie znajdowac w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstapienia od umowy zawartej na odleglosc nie przysluguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

-  w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedlug specyfikacji Konsumenta lub sluzaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

-  swiadczenie uslug, jezeli Sprzedawca wykonal w pelni usluge za wyrazna zgoda Konsumenta, który zostal poinformowany przez rozpoczeciem swiadczenia, ze po spelnieniu swiadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstapienia od Umowy,

-  w którym cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które moga wystapic przed uplywem terminu do odstapienia od Umowy,

-  w której przedmiotem swiadczenia sa rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami,

-  w której przedmiotem swiadczenia sa nagrania dzwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu,

-  dostarczenie tresci cyfrowych, które nie sa zapisane na nosniku materialnym, jezeli spelnianie swiadczenia rozpoczelo sie za wyrazna zgoda Konsumenta przed uplywem terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawce o utracie prawa odstapienia od Umowy,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umowa Sprzedazy objete sa Produkty nowe i uzywane. Na stronach Sklepu szczególowo opisany jest stan kazdego uzywanego Produktu.
 2. W przypadku wystapienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczace rekojmi w kodeksie cywilnym.

3. W przypadku wystapienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczace rekojmi w kodeksie cywilnym. Jezeli Klientem jest Przedsiebiorca, strony wylaczaja odpowiedzialnosc z tytulu rekojmi.

4. Reklamacje nalezy zglosic pisemnie lub droga elektroniczna na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Reklamacje nalezy zglosic pisemnie lub droga elektroniczna na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostepnionego przez Sprzedawce na jednej z podstron Sklepu.

6. Zaleca sie, aby w reklamacji zawrzec m.in. zwiezly opis wady, okolicznosci (w tym date) jej wystapienia, dane Klienta skladajacego reklamacje, oraz zadanie Klienta w zwiazku z wada towaru.

7. Sprzedawca ustosunkuje sie do zadania reklamacyjnego niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni, a jesli nie zrobi tego w tym terminie, uwaza sie, ze zadanie Klienta uznal za uzasadnione.

8. Towary odsylane w ramach procedury  reklamacyjnej nalezy wysylac na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku, gdy na Produkt zostala udzielona gwarancja, informacja o niej, a takze jej tresc, beda zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dolaczy tez karte gwarancyjna do sprzedanego Produktu.

§ 12

Pozasadowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen

Szczególowe informacje dotyczace mozliwosci skorzystania przez Konsumenta z  pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen oraz zasady dostepu do tych procedur dostepne sa w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji spolecznych, do których zadan statutowych nalezy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod nastepujacymi adresami internetowymi Urzedu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada nastepujace przykladowe mozliwosci skorzystania z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen:

-  Konsument uprawniony jest do zwrócenia sie do stalego polubownego sadu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z pózn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wyniklego z Umowy zawartej ze Sprzedawca.

-  Konsument uprawniony jest do zwrócenia sie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z pózn. zm.), z wnioskiem o wszczecie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakonczenia sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawca.

-  Konsument moze uzyskac bezplatna pomoc w sprawie rozstrzygniecia sporu miedzy nim a Sprzedawca, korzystajac takze z bezplatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spolecznej, do której zadan statutowych nalezy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za posrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów sa zbierane przez administratora za posrednictwem Sklepu Internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedazy, a jezeli Klient wyrazi na to zgode - takze w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego moga byc:

-  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesylka pocztowa lub przesylka kurierska, Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoznikowi lub posrednikowi realizujacemu przesylki na zlecenie Administratora.

-  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu platnosci elektronicznych lub karta platnicza Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obslugujacemu powyzsze platnosci w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbednych do zawarcia Umowy Sprzedazy skutkuje brakiem mozliwosci zawarcia tej Umowy.

§ 14

Postanowienia koncowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane sa w jezyku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z waznych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów platnosci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wplywaja na realizacje postanowien niniejszego Regulaminu. O kazdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy prawa polskiego, w szczególnosci: Kodeksu cywilnego; ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystac z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen. W tym celu moze zlozyc skarge za posrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostepnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 15

Prawa Autorskie

 

1. Zabrania sie, bez pisemnej zgody wlasciciela sklepu, kopiowania jakichkolwiek materialów dostepnych na stronie sklepu (w szczególnosci zdjec i opisów).

Zalaczniki:

-  Oswiadczenie o odstapieniu od umowy zawartej na odleglosc lub poza lokalem przedsiebiorstwa

-  Reklamacja towaru

Miejscowosc, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imie i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiebiorcy

 

 

Oswiadczenie

o odstapieniu od umowy zawartej na odleglosc

lub poza lokalem przedsiebiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstapieniu od umowy sprzedazy nastepujacych rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy nastepujacych rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzielo polegajacej na wykonaniu nastepujacych rzeczy/o swiadczenie nastepujacej uslugi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreslic

1      podac, jezeli umowa dotyczyla swiadczenia uslug

2      podac, jezeli umowa dotyczyla zakupu towar

 

Miejscowosc, data

Do

(pelna nazwa i adres siedziby przedsiebiorcy)

Imie, nazwisko

Adres konsumenta

 

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iz zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada zostala stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyzsze, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny zadam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodplatna naprawe towaru* (art. 561 § 1)
 • odstepuje od umowy i prosze o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z powazaniem

*niepotrzebne skreslic